Minnelijke schuldregeling of WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Deze wet is een onderdeel van de faillissementswet. Alleen natuurlijke personen worden toegelaten tot de Wsnp. Belangrijke punten in de wet zijn:

• na akkoord voor toelating door de rechtbank wordt door de rechter een Wsnp- bewindvoerder toegewezen

• de post wordt voor een periode van 18 maanden naar de bewindvoerder gestuurd

• kosten van de bewindvoerder komen ten laste van de boedel. De schuldeisers krijgen daardoor minder uitbetaald

• een Wsnp-traject duurt meestal 36 maanden.

Minnelijke schuldregeling
Een schuldenaar komt alleen in aanmerking voor de Wsnp als hij eerst via een minnelijke schuldregeling heeft geprobeerd zijn schulden op te lossen. Wanneer dat niet lukt, omdat een of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, dan kan hij een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor het wettelijke Wsnp-traject. Via een juridische procedure wordt een verzoek ingediend bij de rechter. De indiener van het verzoek moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De voorwaarden voor toelating tot de Wsnp zijn:

• de schuldenaar kan zijn schulden niet meer zelf regelen (problematische schulden)

• de schuldenaar is in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw’ geweest en heeft niet bewust schulden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag

• de schuldenaar heeft geprobeerd zijn schulden te regelen via het minnelijke schuldhulpverleningstraject

• de schuldenaar zit niet in een Wsnp-traject en heeft daar de afgelopen 10 jaar niet in gezeten

• de schuldenaar zal de verplichtingen van de Wsnp nakomen en zijn best doen zo veel mogelijk te verdienen

Schuldeiser betaalt de rekening per 1 oktober 2013
Per 1 oktober 2013 is er een nieuwe regeling ingegaan met betrekking tot de kosten van de Wsnp-bewindvoerder. Deze kosten moeten door de schuldeisers worden betaald.

Vast en variabel deel
De vergoeding bestaat voortaan uit een vast bedrag en een variabel deel, afhankelijk van de looptijd van het Wsnp-traject. Binnen de vergoedingen wordt een onderscheid gemaakt naar de leefsituatie (alleenstaande of echtpaar) en de achtergrond van de schulden (wel of niet voornamelijk in verband met een eigen bedrijf).