Wet Incassokosten (WIK)

Op 13 maart 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen, ook wel de Wet Incassokosten genoemd. De maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is hierin vastgesteld. Het doel van de wet is consumenten tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

Wat houdt de wet in?

Er is een maximale vergoeding; deze wordt vastgesteld voor vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Incassokosten zijn verschuldigd na het verstrijken van 14 dagen na de herinnering of aanmaning.
 Een schuldeiser moet, zonder kosten, een herinnering of aanmaning versturen met een betaaltermijn van 14 dagen.

Vaste staffel
De vaste staffel voor incassokosten wordt berekend aan de hand van percentages over de hoofdsom. Het minimale bedrag aan incassokosten is € 40,00. Alle andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, zijn niet meer toegestaan.
Bij vorderingen tussen bedrijven kunnen onderling afwijkende afspraken gemaakt worden over de hoogte van de incassokosten. Als de vordering meer dan één aanmaning betreft, moeten de hoofdsommen van deze vorderingen worden opgeteld en mogen de incassokosten alleen op basis van het totale bedrag in rekening worden gebracht.

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

•15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,00

•10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering

•5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering

•1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 15.000,- van de vordering

• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.77,00,-

Een rekenvoorbeeld
Bij een vordering van € 2.500,- bedraagt de vergoeding 15%. De incassokosten zijn in dit geval € 375,-.
Bij een vordering van € 5.000,- bedragen de incassokosten 15% van € 2.500,- plus 10% over de volgende € 2.500,-. Samen vormt dit een bedrag van € 625,-.

Let op! De incassokosten kunnen verhoogd worden met 21% BTW als een schuldeiser niet BTW- plichtig is.

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig bij uitbesteding van een vordering aan een incassobureau of deurwaarder

  • verhuurders
  • onderwijsinstellingen
  • banken
  • verzekeringsmaatschappijen
  • medische beroepen
  • de overheid

Voorkom hoge kosten
Laat het niet tot een incasso komen want de kosten kunnen aanzienlijk oplopen. Als u het niet eens bent met de incasso, neem dan ze snel mogelijk contact op met het incassobureau. Niets doen kan veel geld kosten en in het ergste geval afsluiting van energie en huisuitzetting tot gevolg hebben. Laat het nooit zover komen!

Klachten over incassobureaus

Intimiderend gedrag incassobureaus
Als u het niet eens bent met de hoogte van de incassokosten of vindt dat de regels overtreden worden, maak dan schriftelijk bezwaar bij de schuldeiser en/of het incassobureau. Komt u er niet uit en is het bureau aangesloten bij de branchevereniging, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), dan kan daar een klacht ingediend worden, met een beroep op de geschillenregeling. Is het bureau niet aangesloten bij het NVI schakel dan uw rechtsbijstandsverzekering heeft u die niet, dan kunt u ook naar een rechtswinkel.

Gerechtsdeurwaarders
Alle deurwaarders zijn verplicht lid van de beroepsorganisatie KBvG die een wettelijke tuchtprocedure kent.
Klachten over gerechtsdeurwaarders kunnen naar de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam.