Wat te doen bij loonbeslag?

Als iemand ondanks herhaalde herinneringen zijn factuur niet betaald heeft kan uiteindelijk loonbeslag gelegd worden. Het woord zegt het al: beslag op loon. Er moet dus wel loon (of uitkering zijn).  Omdat de schuldeiser kosten heeft gemaakt om tot loonbeslag te komen is de oorspronkelijke schuld verhoogd met deze kosten. Deze worden namelijk doorberekend aan de schuldenaar, aangenomen dat dit in de algemene voorwaarden van de schuldeiser staat. Een kleine schuld kan oplopen tot een veelvoud daarvan.

De schuldeiser schakelt een  deurwaarder in om de schuldenaar te dwingen de totale kosten te laten betalen. Loonbeslag betekent ook verplichtingen voor de werkgever. Welke dat zijn leest u in dit artikel. Voor de Belastingdienst geldt een andere procedure.

Dit wordt behandelt in dit artikel. Ook zullen we aandacht besteden wat de procedure is bij meerdere beslagleggers.

Hieronder puntsgewijs de stappen van factuur tot loonbeslag:

*Er wordt een herinnering gestuurd ongeveer 5-10 dagen na het verstrijken van de betaaltermijn.

*Als ook de termijn van de herinnering verstreken is kan een aanmaning worden gestuurd. Hierin is de tekst dwingender met een kortere betaaltermijn.

*Als ook die termijn is verstreken kan een sommatie worden gestuurd. Dit is de laatste kans om de factuur zonder bijkomende kosten te voldoen. Dit is dan ook de laatste kans om een betaalregeling af te spreken voor het oorspronkelijke bedrag. Het is altijd verstandig om te reageren op een brief van de schuldeiser en de situatie uit te leggen.

*Als ook die termijn is verstreken wordt een deurwaarder ingeschakeld. Een incassobureau int de schuld voor de oorspronkelijke schuldeiser en vanaf dan loopt het contact via het incassobureau. Een deurwaarder heeft nog iets meer bevoegdheden dan een incassobureau: zij mogen een dagvaarding uitbrengen, de woning ontruimen of beslag leggen. De kosten die een incassobureau of deurwaarder maakt worden in rekening gebracht bij de schuldenaar. In eerste instantie is dat (als richtlijn) 15% van de hoofdsom en de kosten die de schuldeiser heeft omdat een incassobureau of deurwaarder wordt ingeschakeld.

*De deurwaarder doet bij de rechter een verzoek tot beslaglegging.

Verplichtingen van de werkgever

*Als dit toegekend wordt, wordt aan de werkgever een formulier gestuurd om informatie te verstrekken over de schuldenaar m.b.t. het inkomen en de gezinssituatie. De werkgever is verplicht hieraan mee te werken. Als hij dit niet doet, loopt hij het risico zelf gedagvaard te worden.

* De deurwaarder bezorgt ook het vonnis van de rechtbank bij de schuldenaar, hetzij door het te overhandigen (evt. aan een huisgenoot), hetzij door het in de brievenbus te doen.

* Als uiteindelijk besloten is voor welk bedrag beslag wordt gelegd wordt het zgn. exploot aan de werkgever overhandigt en na uiterlijk 8 dagen ontvangt de schuldenaar een kopie hiervan.

* De werkgever maakt de beslagvrije voet aan de schuldenaar over en de rest aan de deurwaarder.

Hoe zit het met loonbeslag op het vakantiegeld?

Het loonbeslag geldt voor alle inkomsten boven de beslagvrije voet. Dit zijn dan ook de extra uitbetalingen naast het maandelijks loon zoals gratificaties en vakantiegeld.

Als het maandelijkse loon echter lager is dan de beslagvrije voet mag niet op het gehele vakantiegeld beslag gelegd worden.   De deurwaarder moet rekening houden met het gedeelte van de beslagvrije voet wat het verschil is tussen het inkomen en de beslagvrije voet.

Loonbeslag ZIN/CJIB

Betaalt u 6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan wordt u bij het CAK aangemeld voor de regeling wanbetalers. Het Zorginsituut Nederland int de achterstallige betalingen en de boete direct op het salaris. Als dit niet mogelijk blijkt, draagt het Zorginstituut Nederland de inning van de maandtermijnen over aan het Centraal Jusititieel Incassobureau(CJIB).