Gedragscode budgetcoaches

Aanleiding gedragscode
Onze maatschappij verandert en mensen leven makkelijker op krediet met alle financiële gevaren die dat met zich meebrengt. De laagdrempeligheid en zelfs aanmoediging in woord en beeld van koopgedrag en geld lenen leiden tot overcreditering. Dit heeft verstrekkende gevolgen waar mensen vooraf niet bij stil staan. Voorbeelden hiervan zijn loonbeslagen, huisuitzetting, energieafsluiting en psychologische gevolgen voor het gezin, waaronder echtscheiding. Mensen komen in financiële situaties terecht waar zij zelfstandig niet meer uitkomen. Er worden veel dienstverlenende ondernemingen opgericht om in de groeiende behoefte aan financiële coaching en begeleiding te voorzien.

Sector
Voor deze sector bestaan nog geen gedragscodes of algemene richtlijnen in welke vorm dan ook. Bovendien bestaat er binnen de sector een sterk wisselende kwaliteit van dienstverlening. Het gevolg is dat mensen soms niet de juiste kwaliteit van dienstverlening krijgen, waar zij wel recht op hebben. Juist deze mensen verkeren vaak in een kwetsbare situatie die extra bescherming verdient. Regelgeving om dit te waarborgen is hard nodig.

Betrouwbaar
Continuïteit, betrouwbaarheid en ethisch handelen zijn belangrijke elementen binnen de sociaal-financiële dienstverlening. Wildgroei binnen budgetcoaching kan een gevaar voor mensen opleveren. Het gevaar bestaat dat niet de mens voorop staat maar het verdienmodel. Deze ontwikkeling baart ons zorgen, mede omdat incassobureaus en instellingen die financiële producten verkopen ook budgetcoaches gaan inzetten. In de praktijk signaleren wij hierbij verontrustende situaties.

Budgetcoach.nl B.V.
Budgetcoach.nl is een organisatie die budgetcoaches detacheert bij opdrachtgevers. Budgetcoaches kunnen in dienst zijn van Budgetcoach.nl of werken voor eigen rekening en risico. Zij dienen zich te houden aan de gedragsregels zoals deze door de organisatie zijn vastgelegd. Budgetcoach.nl bewaakt het proces en houdt toezicht.

Opdrachtgever
Uit oogpunt van uniformiteit en als waarborg voor naleving van de door Budgetcoach.nl ontworpen procedure is de opdrachtgever erbij gebaat dat elke budgetcoach zich houdt aan de door Budgetcoach.nl opgestelde gedragscode.

Gedragscode helder voor klanten
Budgetcoach.nl heeft regels opgesteld die gelden voor al haar budgetcoaches. Hierin is duidelijk vastgelegd wat wij verwachten ten aanzien van hun taakopvatting en gedrag. Voor de klant is het goed om te weten welke regels worden gehanteerd, hij kan Budgetcoach.nl aanspreken op de regels die Budgetcoach.nl zelf heeft gemaakt.

Waarom een gedragscode
Budgetcoach.nl staat garant voor een goede en professionele uitvoering van de dienstverlening van haar budgetcoaches. Binnen deze dienstverlening houdt Budgetcoach.nl zich aan de gedragscode. De gedragscode is bedoeld om duidelijk te maken waaraan een budgetcoach moet voldoen, waarbij Budgetcoach.nl meer wil bieden dan de wet voorschrijft. De gedragscode beoogt duidelijk te maken hoe wij ons opstellen en op welke wijze wij voor de klant meer willen zijn dan alleen een bedrijf dat budgetcoaches uitzendt. Mede in ogenschouw nemende dat een budgetcoach vaak bij de klant een huisbezoek aflegt en de klant geneigd is zich naar hem te voegen.

Voor wie
Deze gedragscode is bestemd voor elke budgetcoach die Budgetcoach.nl detacheert. Voor de opdrachtgever is het duidelijk volgens welke procedure Budgetcoach.nl werkt. Het geeft tevens zekerheid over de vakinhoudelijke kwaliteiten waaraan de budgetcoaches moeten voldoen.

Strekking
De gedragscode is bedoeld om inzicht te geven in de procedure die Budgetcoach.nl hanteert bij het uitvoeren van coachingstrajecten.

Werkingssfeer
Elke budgetcoach die Budgetcoach.nl detacheert is door contract gebonden aan regels zoals deze door Budgetcoach.nl zijn vastgelegd. De gedragscode is onderdeel van deze regels en geldt vanaf 1 mei 2011 tot een gewijzigde of aangevulde gedragscode voor haar in de plaats wordt gesteld. Daar waar gesproken wordt over ‘hij’ kan ook gelezen worden ‘zij’. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt echter steeds gesproken over ‘hij’.

Onafhankelijk financieel adviseur
De budgetcoach mag niet in dienst zijn van, of anderszins binding hebben met financiële producten verkopende organisaties en/of debiteurenbeheerders, zoals bijvoorbeeld:

 • banken
 • verzekeringsmaatschappijen
 • tussenpersonen
 • incassobureaus
 • deurwaarders kantoren

Nevenfuncties
Nevenfuncties, ook vrijwillige, zijn bij Budgetcoach.nl bekend. Op deze wijze worden conflicterende belangen voorkomen.

Wat doet de budgetcoach
De budgetcoach komt bij een klant thuis of heeft online een afspraak en maakt samen met de klant een overzicht van de inkomsten, uitgaven en eventuele betalingsachterstanden. Daarna bekijkt de budgetcoach of de klant recht heeft op toeslagen of ander financieel voordeel, zoals bijvoorbeeld teruggave van de belastingdienst.

Budgetplan
Aan de hand van het budgetplan laat de budgetcoach zien hoe de klant er financieel voor staat. De budgetcoach geeft hiermee inzicht in de financiële situatie. De budgetcoach maakt door dit budgetplan de klant bewust van eventuele (dreigende) financiële problemen en adviseert hoe deze op te lossen. Ook laat de budgetcoach zien op welke wijze eventuele besparingen mogelijk zijn. Als de klant schulden of betalingsachterstanden heeft, zal de budgetcoach adviseren hoe daar het beste mee om te gaan.

Andere taken
De budgetcoach:

 • zorgt dat schulden inzichtelijk worden gemaakt en biedt hulp bij loonbeslag;
 • maakt een maand- en jaaroverzicht;
 • geeft tips;
 • bekijkt of alle toeslagen correct zijn;
 • beoordeelt of voorliggende voorzieningen onbenut zijn gebleven.

Wat doet een budgetcoach niet
De budgetcoach:

 • is geen schuldhulpverlener;
 • doet geen budgetbeheer of andere activiteiten die te maken hebben met het overnemen van de financiële huishouding;
 • onthoudt zich van negatieve uitspraken over financiële producten en leveranciers van dergelijke producten;
 • mag geen financiële producten aanbieden dan wel richting gevend adviseren;
 • mag geen leningen verstrekken dan wel richting gevend adviseren.

Ongewenst gedrag
De budgetcoach onthoudt zich van ongewenst gedrag. Hieronder wordt o.a. verstaan seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.

Huisbezoek
De budgetcoach bezoekt klanten thuis. Er wordt rekening gehouden met de normen en waarden van verschillende culturen. Respect is de basis.

Stimuleren van zelfstandigheid
De budgetcoach neemt een positie in waarbij de klantvraag leidend is. Het doel van budgetcoaching is dat de klant zelfstandig in staat wordt gesteld om zijn financiële huishouding te kunnen voeren.

Kennis en vaardigheden
De budgetcoach:

 • beschikt over kennis en vaardigheden conform NEN 8048-2;
 • heeft kennis van het schuldhulpverleningsproces;
 • is in staat om de persoonlijke financiële situatie van de klant te inventariseren en te analyseren;
 • heeft kennis van inkomenscomponenten inclusief financiële tegemoetkomingsregelingen;
 • heeft kennis van de sociale kaart;
 • heeft juridische kennis volgens NEN 8048-1;
 • is in staat om op professionele wijze een gesprek te voeren en te leiden, door middel van: luisteren, overtuigingskracht, motivatietechnieken, doorvraagtechnieken, confronteren, en andere gesprekstechnieken;
 • is klantgericht: eerlijk, duidelijk en heeft inlevingsvermogen;
 • beschikt over coachingsvaardigheden;
 • is in staat om een budgetplan op te stellen conform de eisen in NEN 8048-1 en dit planmatig en doelgericht uit te voeren;
 • is in staat achterliggende problematiek te herkennen en vervolgens te handelen conform de paragraaf ‘verwijzing naar derden’ in NEN 8048-1;
 • is verplicht jaarlijks PE punten (bijscholing) te behalen;
 • volgt minimaal twee keer per jaar een actualiteitentraining.

Opdrachtgevers
De opdrachtgever (een financiële instelling, werkgever etc.) wordt niet gezien als een partij waarvan de belangen voorop gesteld worden.

Budgetplan
Het budgetplan is neutraal van opzet zonder de opdrachtgever te bevoordelen. Lopende betalingsregelingen worden gerespecteerd, tenzij de afbetaling een dermate groot beroep doet op het budget dat deze negatief wordt.

Ethiek en integriteit
Van de budgetcoach wordt verwacht dat hij zich bewust is van de bijzonder kwetsbare positie van de klant en dat hij daar rekening mee houdt in zijn opstelling naar de klant. Hij laat zich niet verleiden en stuurt niet aan tot het verrichten van onrechtmatige handelingen om de financiële positie van klant en/of zichzelf te verbeteren. Volledig transparante en integere wijze van dienstverlening staat voorop.

VOG / screening
Alle (startende) budgetcoaches beschikken over een recente (niet ouder dan zes maanden) Verklaring Omtrent het Gedrag, uitgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De budgetcoaches worden ook zorgvuldig gescreend. Iedere vijf jaar moet een nieuwe VOG worden overlegd.

Respecteren persoonlijke levenssfeer
Van de budgetcoach wordt verwacht dat hij zich bewust blijft van de zwakkere positie van de klant. In het contact met de cliënt, met name bij huisbezoeken, zal de budgetcoach zich met respect naar de cliënt en zijn persoonlijke levenssfeer opstellen. Als vertrouwenspersoon stelt hij zich open en onbevooroordeeld op richting de klant. Hij onthoudt zich daarbij van verbaal en non-verbaal agressief gedrag.

Relevante vraagstelling:
Helderheid van kader moet duidelijk zijn; van de budgetcoach wordt verwacht dat hij vanuit dit kader relevante vragen stelt. Terughoudendheid is geboden ten aanzien van de persoonlijke levenssfeer.

Permanente educatie (PE Punten)
Onder permanente educatie wordt verstaan: opleiding met het doel de kennis en vaardigheden in de huidige functie op peil te houden en te vergroten.

De budgetcoach is verplicht minimaal 12- PE punten per jaar te behalen:

 • 6 kennispunten
 • 6 vaardigheidspunten

Klachten
Budgetcoach.nl is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de door budgetcoach.nl uitgezonden budgetcoaches. Klanten worden daarom uitgenodigd om klachten over de werkwijze van budgetcoaches te melden bij het hoofdkantoor van de organisatie in Zeewolde. De klacht zal daar worden afgehandeld.

Privacy
Budgetcoach.nl is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1434948. Met vertrouwelijke informatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan. De budgetcoach, werkende in opdracht van Budgetcoach.nl, mag geen gegevens van klanten bewaren. Alle gegevens worden overgedragen aan Budgetcoach.nl en worden maximaal 12 maanden bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Klachten en privacyreglement
Budgetcoach.nl beschikt over een Privacy en klachtenreglement.

Copyright Budgetcoach.nl BV