Hulp bij schulden

Is er sprake van een problematische schuldensituatie, dan is het noodzakelijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen ter voorkoming van ernstige financiële problemen zoals energieafsluiting, loonbeslag of erger huisuitzetting.

Definitie problematische schulden

• de som van de geëiste maandelijkse aflossingen op schulden en betalingsachterstanden is hoger dan de volgens de Recofa methode berekende aflossingscapaciteit

• er is geen bereidheid van crediteuren om een betalingsregeling te treffen

• er is geen mogelijkheid tot herfinanciering van de schulden

• er is geen aanwezigheid van vermogen dat geliquideerd kan worden

Ruwweg zijn er vier soort schulden

1- Aanpassingsschulden
Deze schulden ontstaan als mensen er niet in slagen om hun uitgavenpatroon aan te passen aan een gedaald inkomen. Dit is vaak het geval bij een plotselinge inkomensdaling door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding.

2- Overlevingsschulden
Bij overlevingsschulden is het inkomen te laag om alle noodzakelijke uitgaven te betalen. Deze schulden komen vooral voor bij huishoudens met een zeer gering huishoudbudget. Ook komt het voor dat de vaste lasten het maandelijkse inkomen overstijgen. Wanneer op een gegeven moment de wasmachine moet worden vervangen, is daar geen geld voor. Om toch tot aanschaf te kunnen overgaan wordt op afbetaling gekocht of geschoven met de vaste lasten.

3- Overbestedingsschulden
Dit soort schulden wordt gemaakt door huishoudens met een inkomen dat genoeg is voor de vaste lasten en huishoudelijke uitgaven, maar waar sprake is van bovenmatige consumptie. Deze uitgaven zijn veelal niet nodig er wordt geleend voor een nieuwe auto, terwijl de oude slechts twee jaar oud is.

4- Compensatieschulden
Huishoudens met dit type schuld hebben meestal een laag inkomen. Het inkomen is vaak wel voldoende voor de noodzakelijke uitgaven. Onrust en ontevredenheid worden door deze mensen gecompenseerd door uitgaven die zij zich niet kunnen permitteren. Zij kopen zich vaak een weg door het leven.

Ontstaan van schulden
Het moge duidelijk zijn dat het kunnen vaststellen van de oorzaak van schulden bepalend is voor de aanpak en eventuele oplossingen. Er zijn verschillende hulpverleners die hierbij kunnen helpen zoals een budgetcoach